1. ദ്രവ്യഗണം

    1. നാ.
    2. ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പദാർഥസമൂഹം, അത്തരം പദാർഥവിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക