1. ദ്രവ്യദണ്ഡം

    1. നാ.
    2. പിഴ, പിഴശിക്ഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക