1. ദ്രവ്യനാമമ്മ്

    1. നാ. വ്യാക.
    2. നാമത്തിൻറെ ഒരു വിഭാഗം, ദ്രവ്യത്തെക്കുറിക്കുന്ന നാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക