1. ദ്രവ്യപരിഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. സ്വത്തോ ധനമോ ആർജിക്കൽ, അവ കൈവശം വയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക