1. ദ്രവ്യവത്ത്

    1. വി.
    2. ധനമുള്ള
    3. പദാർഥത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക