1. ദ്രവ്യവാചക

    1. വി.
    2. ഒറ്റവസ്തുവിനേയോ വ്യക്തിയെയോ കുറിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക