1. ദ്രവ്യാഗമം

    1. നാ.
    2. ധനലാഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക