1. ദ്രഷ്ടവ്യ

    1. വി.
    2. കാണേണ്ട
    3. കാണത്തക്ക
    4. പരിശോധിക്കേണ്ട, അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക