1. ദ്രാക്ഷാപാകം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പാകം, ഒരു സവിശേഷരീതിയിലുള്ള പദവിന്യാസം, മുന്തിരിപ്പഴം പോലെ നിഷ്പ്രയാസം ആസ്വാദ്യമായിട്ടുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക