1. ദ്രാഘിമാവ്

    1. നാ.
    2. അക്ഷാംശം
    3. നീളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക