1. ദ്രാണീദലം

    1. നാ.
    2. പൂക്കൈത
  2. ധരണിതലം

    1. നാ.
    2. ഭൂതലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക