1. ദ്രാപം

  1. നാ.
  2. ആകാശം, സ്വർഗം
  3. ചെളി, ചതുപ്പ്
 2. തിരപ്പം

  1. നാ.
  2. ഒരിനം ചങ്ങാടം
  3. ഇല ഓല തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുകെട്ടിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക