1. ദ്രാവക

  1. വി.
  2. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള, ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള
  3. ദ്രവീകരിക്കുന്ന, ദ്രവീഭവിക്കുന്ന
  4. മനം കവരുന്ന, മോഹിപ്പിക്കുന്ന
  5. തന്ത്രശാലിയായ, തന്ത്രപൂർവമായ
 2. തുരുവക

  1. നാ.
  2. നീർവെട്ടി
 3. തിറവുക

  1. ക്രി.
  2. ശക്തിയുള്ളതാവുക, കഴിവുള്ളതാകുക
 4. ദർവിക

  1. നാ.
  2. കൊഴുപ്പ
  3. പാമ്പിൻറെ പത്തി
  4. തവി, ചട്ടുകം
  5. കൺമഷി
 5. ദാർവിക

  1. നാ.
  2. രസാഞ്ജനം
  3. ദർവി, കൊഴുപ്പ
 6. ദുർവാക്ക്

  1. വി.
  2. ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറയുന്ന
  1. നാ.
  2. ശകാരം, പരുഷവാക്ക്, നിന്ദാവചനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക