1. ദ്രാവകരം

  1. നാ.
  2. വെൺകാരം
 2. തിരുവക്കിരം

  1. നാ.
  2. നിവേദ്യം
 3. ദർവീകരം

  1. നാ.
  2. മൂർഖൻ പാമ്പ്
 4. ദാർവീകരം

  1. വി.
  2. ദർവീകരത്തെ സംബന്ധിച്ച, പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക