1. ദ്രാവിഡൻ

    1. നാ.
    2. ദ്രാവിഡവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ, ദ്രാവിഡർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക