1. ദ്രാഹചിന്ത

    1. നാ.
    2. ദ്രാഹിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക