1. ദ്രാഹബുദ്ധി

    1. നാ.
    2. ദ്രാഹിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യം
    1. വി.
    2. ദോഹിക്കണമെന്ന വിചാരമുള്ള, ദുഷ്ടവിചാരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക