1. ദ്രാഹിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉപദ്രവിക്കുക, ദോഷം വരുത്തുക, അപകടപ്പെടുത്തുക, ചതിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക