1. ദ്രുഘണം

  1. നാ.
  2. കൊട്ടുവടി
  3. കോടാലി
  4. മുൾത്തടി
  5. അധികാരസൂചകമായ വടി, ഇരുമ്പുലക്ക
  6. കാട്ടുചമ്പകം
 2. താരാഗണം

  1. നാ.
  2. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമൂഹം
 3. ത്രിഗണം

  1. നാ.
  2. ധർമം അർത്ഥം കാമം എന്ന മൂന്നു പുരുഷാർഥങ്ങൾ
 4. ത്രികോണം

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. ഉപസ്ഥം
  3. മൂന്നുകോണുള്ള ഒരു സമതലരൂപം
  4. ലഗ്നാൽ അഞ്ച്, ഒൻപത് എന്നീ രാശികളിൽ ഒന്ന്
 5. ത്രിഗുണം

  1. നാ.
  2. സത്വം രജസ്സ് തമസ്സ് എന്നീ മൂന്നുഗുണങ്ങൾ
  3. മൂന്നിരട്ടി
 6. ദ്രക്കാണം

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. ഒരു രാശിയുടെ മൂന്നിലൊരുഭാഗം, പത്തുദിഗ്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക