1. ദ്രുതം3

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
  3. തേൾ
  4. ഒരുതരം തെറ്റായ സ്വരോച്ചാരണം
 2. ദ്രുതം1

  1. അവ്യ.
  2. വേഗത്തിൽ
  3. വൈകാതെ
 3. ദ്രുതം2

  1. നാ. സംഗീ.
  2. ഒരു താളാംഗം, രണ്ടക്ഷരകാലം
  3. ഒരു ലയാംഗം, ദ്രുതകാലം പാടുന്നതിൻറെ വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 4. ദരദം

  1. നാ.
  2. ഭയം
  3. ഒരിനം സർപ്പം
  4. ചായില്യം
 5. ദാരദം

  1. നാ.
  2. സമുദ്രം
  3. ഒരിനം സർപ്പം
  4. രസം
  5. ചായില്യം
  6. ഒരുതരം വിഷം
 6. ത്രതം

  1. നാ.
  2. മൂന്നുകൂടിയത്
 7. ദുരിതം

  1. നാ.
  2. ആപത്ത്
  3. കഷ്ടപ്പാട്, ക്ലേശം
 8. ത്രാതും

  1. അവ്യ.
  2. രക്ഷിക്കുന്നതിന്
 9. ധൂർത്തം

  1. നാ.
  2. പീഡനം
  3. ഗുഗ്ഗുലു
  4. ഉമ്മത്ത്
  5. അടവിക്കച്ചോലം
  6. വിളയുപ്പ്
  7. ഇരുമ്പിങ്കിട്ടം
 10. തീർഥം

  1. നാ.
  2. യാഗം
  3. അഗ്നി
  4. പുണ്യസ്ഥലം
  5. സ്നാനഘട്ടം
  6. വിശുദ്ധമായ ജലം
  7. മഹാത്മാക്കളുടെ സമ്പർക്കംകൊണ്ടു പൂജ്യമായിത്തീർന്ന വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക