1. ദ്രുതകാലം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. ഒരു ലയാംഗം, ദ്രുതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക