1. ദ്രുതി1

  1. നാ.
  2. ഉരുകൽ
  3. മൃദുലമാക്കപ്പെടൽ, സ്പർശിക്കപ്പെടൽ
  4. ഗതി, ഓട്ടം
 2. ദ്രുതി2

  1. നാ.
  2. തുരുത്തി
 3. ദൃതി

  1. നാ.
  2. മത്സ്യം
  3. മേഘം
  4. തുകൽത്തുരുത്തി
  5. കാളയുടെ താട
 4. ധൃതി1

  1. നാ.
  2. ഒരു ഛന്ദസ്സ്
  3. സന്തോഷം
  4. ധൈര്യം
  5. (ജ്യോ.) ഒരു യോഗം
  6. ധാരണം, വഹിക്കൽ
  7. ഒരു സഞ്ചാരിഭാവം
 5. ധൃതി2

  1. നാ.
  2. ധിറുതി, തിടുക്കം, തത്രപ്പാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക