1. ദ്രുഹ

  1. വി.
  2. ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ദ്രാഹിക്കുന്ന, ശത്രുതയുള്ള
  1. നാ.
  2. ഉപദ്രവകാരി, ദ്രാഹിക്കുന്നവൻ, ശത്രു
  3. ദ്രാഹം, ഉപദ്രവം
 2. ത്രാഹി

  1. ക്രി.
  2. രക്ഷിച്ചാലും
 3. ദ്രാഹി

  1. വി.
  2. ദ്രാഹിക്കുന്ന, ഉപദ്രവിക്കുന്ന, ചതിക്കുന്ന, വിദ്വേഷമുള്ള
  1. നാ.
  2. ദ്രാഹിക്കുന്നവൻ, ചതിക്കുന്നവൻ, അപരാധി
 4. ദ്രുഹി

  1. നാ.
  2. പുത്രി
 5. തർഹി

  1. അവ്യ.
  2. അപ്പോൾ
  3. എങ്കിൽ, എന്നാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക