1. ദ്രുഹണൻ

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാവ്
 2. ദ്രുഹിണൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ദ്രുഹണൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക