1. ദ്രൗണിജം

  1. നാ.
  2. മരക്കലയുപ്പ്
 2. ധരണിജം

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
  3. കുജഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക