1. ദ്വന്ദ്വം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. മത്സരം
  4. (സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ) ജോഡി
  5. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടണ്ണം
  6. ഉഭയപദാർഥപ്രധാനമായ ഒരു സമാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക