1. ദ്വന്ദ്വഭാവം

    1. നാ.
    2. രണ്ടെന്ന അവസ്ഥ
    3. വൈരുധ്യം, ഭിന്നത, ശത്രുത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക