1. ദ്വന്ദ്വാത്മക

    1. വി.
    2. ദ്വന്ദ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
    3. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക