1. ദ്വന്ദ്വീഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സംശയിക്കുക
    3. ജോഡിയായി ഒത്തുചേരുക
    4. ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക