1. ദ്വയവാദി

    1. നാ.
    2. ഒരിക്കൽ പറയുന്നതിനു വിരുദ്ധമായി പിന്നൊരിക്കൽ പറയുന്നവൻ, ആത്മാർഥതയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക