1. ദ്വയി

    1. നാ.
    2. ജോഡി, ഇരട്ട
  2. ത്വയി

    1. സ.നാ.
    2. (യഷുമദ് ശബ്ദം സപ്തമീ ഏ.വ.) നിന്നിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക