1. ദ്വാദശകരൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രുഹസ്പതി
    3. വ്യാഴഗ്രഹം
    4. കാർത്തികേയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക