1. ദ്വാദശപ്രാസം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പ്രാസാലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക