1. ദ്വാദശമാസിക

    1. വി.
    2. പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾ ചേർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക