1. ദ്വാദശരാത്രം

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടു രാത്രികളടങ്ങുന്ന കാലയളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക