1. ദ്വാദശവാർഷിക

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള
    3. പന്ത്രണ്ടുവർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക