1. ദ്വാദശവർഗം

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൻറെ ആകെത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക