1. ദ്വാദശാക്ഷര

    1. വി.
    2. പന്ത്രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക