1. ദ്വാദശാക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. സകന്ദൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക