1. ദ്വാദശായുസ്സ്

    1. നാ.
    2. പട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക