1. ദ്വാദശാശ്രം

    1. നാ.
    2. പന്ത്രണ്ടുകോണുകളുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക