1. ദ്വാപഞ്ചാശ

    1. നാ.
    2. അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ
    3. അമ്പത്തിരണ്ടു കൂടിച്ചേർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക