1. ദ്വാരം

  1. നാ.
  2. വാതിൽ
  3. തുറന്ന ഭാഗം
  4. സുഷിരം, ഓട്ട
  5. (ശരീരത്തിൽ) ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കുള്ള മാർഗം
  6. വഴി, ഉപാധി, മാധ്യമം
 2. താവരം2

  1. നാ.
  2. ഞാൺ
 3. താവരം1

  1. നാ.
  2. താകരം, ചാരായം
 4. തേവാരം

  1. നാ.
  2. ദേവപൂജ
 5. ദേവാരം

  1. നാ.
  2. തേവാരം
 6. ദ്വിരം, ദ്വിരേഫം

  1. നാ.
  2. "പേരിൽ രണ്ടു രേഫങ്ങളുള്ളത്", ഭ്രമരം, വണ്ട്
 7. ധീവരം

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പ്
 8. തീവ്രം

  1. നാ.
  2. തുളസി
  3. കടുകുരോഹിണി
  4. ചെങ്കടുക്
 9. തൂവരം

  1. നാ.
  2. ചവർപ്പുരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക