1. ദ്വാരപട്ടം

    1. നാ.
    2. കതക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക