1. ദ്വാരപാല(ക)ൻ

    1. നാ.
    2. വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക