1. ദ്വാരപൻ

    1. നാ.
    2. ദ്വാരപാലകൻ
  2. ദ്വിരാപൻ

    1. നാ.
    2. ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക