1. ദ്വാരബലിഭുക്ക്

    1. നാ.
    2. കാക്ക
    3. കൊക്ക്
    4. കുരുവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക