1. ദ്വാരവൃത്തം

    1. നാ.
    2. കുരുമുളക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക