1. ദ്വാരസ്ഥിത

    1. വി.
    2. ദ്വാരസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക