1. ദ്വാരികൻ

    1. നാ.
    2. ദ്വാരപാലകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക